Türkiye Halk Kurtuluş Partisi (T H K P) Tüzük

0 2.608
image_pdf

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ – TÜZÜĞÜ


  • BÖLÜM 1

GENEL PROGRAM

T.H.K.P. proletaryanın siyasi partisidir. T.H.K.P.’nin başlıca amacı dünyada insanın insan tarafından sömürülmediği, her çeşit baskı ve sömürünün kalktığı bir toplumsal düzenin kurulmasıdır. Bu amaç gerçekleşene kadar T.H.K.P. Türkiye proletaryasının siyasi partisi olarak mücadelesini sürdürecektir.

  • BÖLÜM 2

PARTİ ÜYELERİNE

Madde 1- Partinin tüzük ve programını kabul eden devrimci çalışmayı rahatlıkla yürütebilecek seviyede marksist-leninist olan ve ülke gerçeklerini bilen, parti teşkilatlarından birine katılıp, içinde faal olarak çalışan, partinin kararlarına ve disiplinine uyan herkes T.H.K.P.’sine üye olabilir.

Madde 2- PARTİYE GİRİŞ ŞARTLARI :

İki parti üyesinin tavsiyesi, o çalışma alanındaki yetkilinin merkez komiteye sunuşu ve merkez komitenin olumlu kararı ile, parti üyesi olunur.

Madde 3- Parti disiplinine aykırı hareket edenlere çeşitli kademelerdeki parti teşkilatları, kendi yetkileri çerçevesinde somut duruma göre şu cezaları verirler: İhtar, parti içi görevden çıkarma, cephe içinde sınama ve tardetme, parti içi görevden ve parti üyeliğinden çıkarma kararını Merkez Komitesi alır. Genel Komite onaylar.

  • BÖLÜM 3

PARTİNİN TEŞKİLAT PRENSİPLERİ VE ORGANLARI

Savaş çok yönlüdür. Çeşitli halk kesimlerinin kitlevi hareketinin örgütlendirilip, yönlendirilmesinden, ideolojik savaştan, silahlı savaşa kadar bütün mücadele biçimlerini aynı anda yürütmek gerekmektedir.

Madde 4- İçinde bulunduğumuz dönemde partinin teşkilat prensibi merkezcilik yanı ağır basan, demokratik merkeziyetçiliktir. Ancak, kurtarılmış bölgeler tesis edildikten sonradır ki demokratik merkeziyetçilik tam olarak uygulanır.

Madde 5- Partimizin bu çok yönlü mücadeleyi yürütebilmek için, her alanın en tutarlı en sivrilmiş elemanları ile, bütün bu alanlar arasında ilişki ve güdümü sağlamak ile yükümlü merkez komitesi üyelerinin de katıldığı bir genel komitesi vardır.

Genel komite, çok seyrek toplanır, çok olağanüstü durumların varlığında (mesela, merkez komite üyeleri arasında bir ihtilaf çıktığında, partinin genel durumu ile ilgili önemli bir kararın alınacağından ve felaket anında vs.) toplanır ve karar verir.

Genel komite, partinin en üst organıdır. Merkez komitesini tayin Eder. Merkez komitesi, partinin bütün çalışmalarından sorumludur. Parti çalışmalarının düzenli gitmesini sağlar.

Bunun dışında, genel komite üyelerinin herbiri, belirli bir çalışma komitesinin yöneticisidir. Bunlar, işlerin düzgün gitmesi için her alanda yardımcı komite kurarlar. Şimdilik genel komite 10, merkez komite 3 kişiden oluşur. Gelişen mücadeleye göre, bu sayılar artabilir.

  • TÜRKİYE HALK KURTULUŞ CEPHESİ

Partinin yönetim organları, cephenin de yönetim organlarıdır.

Madde 6- Cephe üyesi olmanın şartları:

a) Öğrenciler için: Belli bir marksist-leninist formasyona sahip olmak, partinin ilkelerini, ilke olarak benimsemek. Ciddi ve disiplinli olmak, belli bir alanda çalışmak.

b) İşçiler, köylüler ve diğer halk kesiminden gelenler için: Partinin kılavuzluğunu kabul etmek, örgüt disiplinine tabi olmak.

Madde 7- T.H.K.C.’sine giriş şartları: Cephenin iki elemanının tavsiyesi ve partinin o alandaki yetkilisi ile merkez komitesinden herhangi bir üyenin onayı ile olur.

image_pdf
You might also like