MAHİR ÇAYAN: SON GENÇLİK HAREKETLERİ ÜZERİNE (*)

0 2.415
image_pdf

SON GENÇLİK HAREKETLERİ ÜZERİNE (*)


İçinde Bulunduğumuz Evre Ve Gençliğin Durumu…

Türkiye gibi yarı sömürge ve az gelişmiş kapitalist ve feodal ilişkilerin yan yana bulunduğu bir ülkede, ülkenin kurtuluş mücadelesinin iki devrim sürecinden geçeceği bugün artık tüm bilimsel sosyalistler tarafından bilinen bir gerçektir. Tam bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye, proletaryanın sevk ve yönetiminde tüm devrimci sınıfların oluşturduğu gerçek bir demokrasiyi betimler: Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye’yi kurma mücadelesi de kendi içinde ayrıca Evrelere ayrılmış bir sürü aşamadan geçecektir. Ve de her aşama belli ittifakları gerektirecektir. Karşı devrim cephesi’de çeşitli birliklerden yararlanacaktır bu süreç içinde.

İçinde bulunduğumuz evre proletaryanın kendisi için sınıf durumunda olmadığı ve proleter sosyalist bir partinin bulunmadığı bir evredir. Bu aşamada, Amerikan emperyalizmine karşı mücadelede anti-emperyalist etkin azınlık ne denli önemli ise, anti-emperyalist gençlik de o denli önemlidir:

İçinde bulunduğumuz dönemde proleter sosyalistlerin ikili bir mücadele biçimi içinde olmaIarı gerekmektedir; bir yandan emperyalizme karşı mücadelede tüm millici sınıf ve tabakaların yanında yer almak, anti-emperyalist ve anti-feodal mücadeleye hız vermek, diğer yandan proletaryaya politik bilinç vererek örgütlenmesini sağlamaktır. Bu ikili mücadele bir bütündür ve birbirinden ayrı düşünülemez. Bu ikili mücadelenin herhangi bir yanını ihmal etmek sosyalistleri oportünizmin kucağına iter.

Gençlik bilindiği gibi bir sınıf değildir. Öğrenci gençlik genellikle küçük burjuva kökenlidir ve tüketici durumundadır. Tüketici durumunda olması yurt ve dünya sorunları ile yakından ilgilenmesini sağlamaktadır. Ayrıca gençlik doğası gereği atılgandır, coşkuludur, yüreklidir. Her türlü çıkar duygusundan ve art niyetten uzaktır. Ve de toplumun en az bozulmuş tabakasını oluşturur. Doğaldır ki bu nitelikleriyle gençlik emperyalizmin karşısında, bağımsızlıktan yanadır. Gençlik devrimci yığınların politik bilince ulaşmadıkları yarı-sömürge bir ülkede, bağımsızlık mücadelesinde toplumun devrimci sınıf ve tabakalarını harekete geçiren bir dinamit fitilidir.

DEMOKRATİK ÖĞRENCİ HAREKETLERİ C.H.P ve F.K.F

Bilindiği gibi demokratik öğrenci hareketleri önce her fakültenin kendi fakülte içi mesleki hak istemlerinden başlamış ve bir süre sonra kendine özgü hak isteminin ötesine geçmiş ve Amerikancı iktidara hatta sisteme karşı siyasal bir takım belirtiler haline dönüşmüştür.

Başlangıçta öğrenci hareketlerini destekleyen C.H.P. bir süre sonra bu hareketlerin karşısında yer almıştır. Bunun nedenlerini şöylece özetleyebiliriz:

1- C.H.P. küçük burjuva kaypaklığı içinde bocalayan bir partidir. Ve C.H.P. doğası gereği herhangi bir devrimci harekette sonuna dek yürüyemez. İçinde bulunduğumuz Milli Demokratik Devrim mücadelesinde atacağı doğru slogan ve yapacağı eylemlerle C.H.P.’yi etkileyecek bir proleter sosyalist partinin hali hazırda olmaması ve de içindeki Anti-emperyalist güçlerin varlığına karşın işbirlikçilerin bugün için ağırlıklı olması da C.H.P.’Nin bu bocalamasında ve gerici tavrında çok etkilidir.

2- Emperyalizme karşı olan güçbirliğindeki tüm sınıflar, savaşın kendi yönetiminde yürütülmesi için mücadele ederler. Bu toplumsal mücadelenin her katı için geçerlidir. Bu nedenle ve eski paternalist alışkanlığın da etkisiyle C.H.P. gençliği daima kendi denetimi altında tutmak ister. Bu son gençlik hareketlerinde şu açık seçik ortaya çıkmıştır. bugün gençlik C.H.P.’nin dilediği gibi kanalize ettiği 1960 öncesinin gençliği değildir. Köprünün altından çok sular aktı, artık gençlik gerçeğin temeline indi. Bugün Türkiye gençliği Anti emperyalist ve Anti-feodal mücadelede doğru sloganlar atan öğrenci kesimindeki bilimsel sosyalistlerin peşinden gitmektedir. Öyle ki, son gençlik hareketlerinde sosyal demokrasi dernekleri federasyonunun bütün tabanı “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” sloganlarının etrafında devrimci tavırlarını alarak hareketin baltalanması için C.H.P.’den komut alan sosyal demokrasi dernekleri federasyonu yöneticilerini yalnız bıraktılar. Bu durumda gençlik kesiminde egemenliğini kaybetmek istemeyen S.H.P.’nin F.K.F.’nin mesleki istemlerinden hareketle anti-emperyalist bir hedefe yönelttiği demokratik öğrenci hareketlerinin karşısında yer aldığını gördük. Amacı hareket içinde F.K.F”yi yalnız bırakarak tecrid edip, güçsüz bir duruma düşürmekti. C.H.P.’nin bu gerici tavır alışı tam ters bir sonuç doğurdu. F.K.F. bu demokratik öğrenci hareketlerinde, öğrenci yığınlarının büyük desteğini alarak daha çok güçlenmiştir. Böylece F.K.F. demokratik köylü hareketlerinden sonra, demokratik öğrenci harekeflerinden de başarıyla, alnının akıyla çıkmıştır. F.K.F.’nin bugünkü yöneticileri gerek içte oportünizme karşı verdikleri amansız mücadeleyle, gerekse de dışta demokratik köylü hareketlerini ve öğrenci hareketleri kendine özgü hak istemlerinden hareket ederek politik bir amaca yöneltmeleriyle, proleter sosyalist olduklarını eylemde de kanıtlamış oldular.

Proleter sosyalistler, toplumun çeşitli kesimlerinin kendi öznel koşullarını bilimsel sosyalist teorinin ışığı altında yorumlayarak yığınları kanalize ederler. Yığınları kavganın hizmetine koymak bu kitlelerin hak istemleriyle ilgili çalışmalara kayıtsız kalmak değildir. Tersine kendi çıkarları için savaşacak olan yığınları bu hak istemi mücadelesinin çevresinde örgütleyebilir, harekete geçirebiliriz. Her hak kesiminde çözülecek sorunlar vardır. Bilimsel sosyalistlerin rolü bu ortak unsurları aramak toplumsal sorunları dinamit fitili haline getirmek için bunlara siyasal bir biçim vermektir. Yığınları öyle bir yere getiririz ki, yığınlar mücadeleye doğrudan doğruya katılır.

SON GENÇLİK HAREKETLERİNDE OPORTÜNİZMİN TUTUMU

Son gençlik hareketlerinde oportünizmin gerçek yüzünü bir kere daha gördük. Anayasa dışına düşmüş olan Amerikancı iktidara karşı demokratik direnme hareketleri olan, öğrenci protesto hareketlerini, öğrenci kesimindeki oportünistler akıl hocalarından aldıkları talimat ile baltalamak için her yolu denediler. Öyle ki, hareket içinde “Bu hareketler faşizmi getirir. Halk bu hareketlere karşıdır ve bu hareketler A.P. iktidarınin işine yaramaktadır” diyerek aynı yorumları yapan, kendi tabanının bile karşı olduğu sosyal Demokrasi demekleri federasyonu yöneticileriyle sıkı bir işbirliği içine girdiler.

“Bu hareketler faşizmi getirir” sözü çok komik ve ciddi olmaktan uzak bir sözdür. Kapitalizmin diktasının hangi koşullar altında geleceğini bilmek için, değil bilimsel sosyalist teoriyi, birazcık sosyoloji bilmek bile yeterlidir.

“Halk demokratik öğrenci hareketlerine karşıdır ve bu hareketler A.P. iktidarının işine yarıyor” iddiası da soyut, açık olmayan ve de yanlış bir iddiadır. halkın hangi kesimi, neye, niçin karşıdır?

Halk soyut bir kavram değildir. halk ülkenin içinde bulunduğu devrim aşamasında çıkarları devrimde olan sınıf ve tabakalardır. milli demokratik devrim aşamasında olan Türkiye’mizde halk şehir ve köy proletaryası, şehir ve köy küçük burjuvazisi -orta köylü, esnaf, zanaatkar, memur kesimi- ve çekirdek halinde olan milli burjuvazidir. halkın hangi kesimi Anti-emperyalist ve Anti-feodal sloganların atıldığı demokratik öğrenci hareketlerinin anlam ve niteliğini anlamıyor ve de karşı tavır alıyor? Yoksul köylü, topraksız köylü bizatihi kendisi toprak işgalleri yapmakta ve öğrenci boykot ve işgallerinin temelindeki gerçeği aralamaktadır. Anadolunun çeşitli yerlerinde halk, öğrenci hareketlerinin niteliğini merak etmekte, araştırmakta ve de öğrenmektedir. Örneğin, Söke’den gelen arkadaşlardan öğrendiğimize göre Söke’deki köylüler öğrenci hareketlerinin anlamını anladıklarını ve de desteklediklerini, mücadelenin aynı olduğunu söylemişlerdir.

F.K.F.’nin yönettiği demokratik öğrenci hareketleri toplumsal dinamitin fitilini ateşlemiştir.

Toplumun çeşitli kesimlerinde var olan toplumsal patlamalar hızlanmış topraksız köylünün toprak işgal hareketleri, işçi grev ve fabrika işgalleri yer yer filizlenmeğe başlamıştır. Şimdi, “Bu hareketler A.P. iktidarının işine yarıyor” diyenlere sormak gerekir; Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçi burjuvazi ve feodalitenin iktidarına karşı toplumun çeşitli kesimlerinde anti-emperyalist ve anti-feodal kıpırdanmalar yaratan demokratik öğrenci hareketleri mi Amerikan emperyalizminin ve onun iktidarının işine yaramaktadır? Son gençlik hareketlerinde şu gerçek artık iyice açığa çıktı; Türkiye’de oportünistler teorik yetersizlikten dolayı yanlış yolda olan omuzdaşlarımız sözümüzün dışındadırlar aktif bir biçimde ihanetin bataklığı içinde kulaç atmaktadırlar. “Bize sorarsanız sizin asıl yeriniz bataklıktır. Ve oraya varmanız için size her türlü yardımı yapmaya hazırız.”(1)

Siz o bataklığa saplandıkça, siz Türkiye sosyalist hareketinden ve gençlik kesiminden, F.K.F.’den temizlendikçe Türkiye sosyalist hareketi güç kazanacaktır. Ve de F.K.F. daha güçlü, ve daha tutarlı bir sosyalist gençlik örgütü olacaktır. (1) Lenin. Ne Yapmalı

Mahir Çayan

*Bu yazı ilk kez 6 Mayıs 1969 tarihinde Türk Solu dergisinin 77. Sayısında yayınlanmıştır.

image_pdf
You might also like